Verklaring Gegevens-Bescherming

Verklaring gegevens-bescherming

Wij, het Forum Brandrauchprävention e.V., hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en willen u bij deze informeren over het verzamelen van uw gegevens volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie.

Naam en adres van de voor verwerking van uw gegevens verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), evenals overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en andere wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Forum Brandrauchprävention e.V.
Immanuelkirchstr. 3-4
10405 Berlijn, Duitsland

Telefoon: +49 (0)30 / 44 03 19 86

E-Mail: info@q-certified.eu
Website: www.q-certified.eu

Bestuur van het Forum Brandrauchprävention:
Norbert Schaaf (voorzitter), Christian Rudolph (plaatsvervangend voorzitter) 

Omgang met gegevens

Uw gegevens worden in het kader van de geldende gegevensbeschermingswetgeving uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het beheer van de door u aan ons gestelde vragen.

Meer informatie kunt u vinden op onze website. U hoeft daarvoor geen persoonlijke gegevens door te geven. Persoonlijke gegevens geeft u vrijwillig door, wanneer dat bijvoorbeeld nodig is om een vraag aan info@q-certified.eu te sturen of om onze nieuwsbrief aan te vragen. Het kan hierbij gaan om de volgende persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens gebruiken we om uw vraag te beantwoorden.

We verzamelen en verwerken alleen die gegevens, die nodig zijn om contact met u op te nemen. We geven deze gegevens niet verder door aan derden die diensten aan ons, het Forum Brandrauchprävention e.V., verlenen en die we niet specifiek contractueel verplicht hebben tot geheimhouding. We geven met name geen gegevens door voor algemene reclamedoeleinden of het doel van markt- en opinieonderzoek.

Facebook

We maken op onze website gebruik van de „bezoekersactie-pixel” van
Facebook Inc.
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, VS
(„Facebook”)

Dat maakt het mogelijk het gedrag van de gebruiker bij te houden, nadat hij of zij door op een advertentie op Facebook te klikken wordt doorgeleid naar de website van die aanbieder. Deze procedure dient ertoe de effectiviteit van advertenties op Facebook voor statistische doeleinden en marktonderzoek te analyseren en om toekomstige reclame te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en we kunnen dus geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat koppeling met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens overeenkomstig de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken. U kunt Facebook, evenals de partners van Facebook, in staat stellen advertenties op en buiten Facebook in te voegen. Hiervoor kan ook een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Google Analytics

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. „cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken te analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wanneer u IP-anonimisering op deze website heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres voor overdracht naar de VS door Google verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en voor andere met het gebruik van de website en internet verband houdende dienstverlening aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet door Google aan andere gegevens gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aan te passen. We willen u er echter op wijzen, dat het mogelijk is dat u in dat geval geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) verzamelt en die gegevens verwerkt, door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op: www.google.com/analytics/terms/nl.html of www.google.nl/intl/nl/policies.

MailChimp

Voor verzending van onze nieuwsbrief maken we gebruik van „MailChimp”, een platform in de VS van de Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, VS.

De verzamelde e-mailadressen en andere opgevraagde gegevens, zoals uw achternaam en voornaam, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS. MailChimp gebruikt deze informatie in opdracht van ons voor verzending en analyse van de nieuwsbrief. MailChimp gebruikt deze gegevens echter niet om u zelf te benaderen of de gegevens aan derden door te geven.

MailChimp is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild, de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
We hebben bovendien een „Data Processing Agreement” met MailChimp gesloten. Deze overeenkomst verplicht MailChimp de gegevens van de gebruiker te beschermen, overeenkomstig de opdracht te verwerken en met name niet aan derden door te geven. De gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp kunt u hier inzien.

Aanmeldingsgegevens

Om u voor onze nieuwsbrief aan te melden, volstaat het uw e-mailadres door te geven.
We willen u ook vragen om uw voor- en achternaam. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor personalisering van de nieuwsbrief.

Verzameling voor statistische doeleinden en analyse

De nieuwsbrief, die we verzenden via de MailChimp-tool, krijgt een zogenaamd „web-beacon”. Dit is een bestand, dat bij openen van de nieuwsbrief door de server van MailChimp wordt opgevraagd. Op die manier wordt technische informatie verzameld, bijvoorbeeld informatie over de browser, het IP-adres en het tijdstip van de aanvraag. Deze informatie wordt gebruikt voor verbetering van de services.

Onder verzameling voor statistische doeleinden valt ook het vaststellen of de nieuwsbrief werd geopend, wanneer die werd geopend en welke links werden aangeklikt. Deze informatie gebruiken we voor bepaling van de leesgewoontes van onze gebruikers en om onze content aan hun interesses aan te passen.

Online opvragen en datamanagement

In onze nieuwsbrief staan links, die doorverwijzen naar de website van MailChimp. Zo bevat onze nieuwsbrief bijv. een link, die de ontvanger van de nieuwsbrief in staat stelt de nieuwsbrief online op te vragen (bijv. in geval van problemen met weergave in het e-mailprogramma). De gegevensbeschermingsverklaring van MailChimp kunt u ook inzien op hun eigen website.

We wijzen er uitdrukkelijk op dat op de website van MailChimp gebruik wordt gemaakt van cookies en dat zo persoonsgegevens verzameld worden door MailChimp en de partners en dienstverleners van MailChimp. Op dit verzamelen kunnen we geen invloed uitoefenen.

Opzegging en herroeping

U kunt toezending van de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. U kunt zich hier afmelden. Bovendien staat er een link voor opzegging aan het eind van elke nieuwsbrief.

Rechtsgrond  

Overeenkomstig de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) laten we u weten dat toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt a) AVG, evenals § 7 lid 2 of lid 3 van de Duitse wet voor het tegengaan van oneerlijke concurrentie (UWG). Het inzetten van verzendingsprovider MailChimp, het verzamelen van gegevens voor statistische doeleinden en analyse en de protocollering van de aanmeldingsprocedure is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1 punt f) AVG.

Contact opnemen per e-mail

Wanneer u met ons contact opneemt via een door ons beschikbaar gesteld e-mailadres, dan worden de door u doorgegeven persoonsgegevens evenals de voor doorgifte benodigde technische gegevens (in de header) van de e-mail automatisch opgeslagen. Het opslaan is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van uw e-mail en uw verzoek en/of om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor gebruik voor hun eigen doeleinden.

Houd er rekening mee dat in het algemeen niet uitgesloten kan worden dat e-mails die u zonder encryptie aan ons toestuurt, bij overdracht ingezien kunnen worden door onbevoegden. We raden daarom het verzenden van e-mails zonder encryptie af, wanneer u ons persoonsgegevens of andere door wilt geven. In geval van twijfel kunt u gebruikmaken van de post of contact met ons opnemen op telefoonnummer +49 (0)30 440201-30.

Automatisch wissen en blokkeren van persoonsgegevens

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zolang we die nodig hebben voor verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, met name voor uitvoering van de met uw gesloten overeenkomsten. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen wanneer dit voorgeschreven wordt door Europese of nationale wetgevers, in richtlijnen van de Europese Unie en wetgeving of andere voorschriften, waaraan we als voor verwerking verantwoordelijke zijn gebonden. Dit is vooral het geval wanneer we zelf rechtsvorderingen tegen u instellen, vanwege een mogelijk door u begane schending van ons merkenrecht.

Zodra het doel van opslaan komt te vervallen of een in de genoemde voorschriften voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens automatisch geblokkeerd of gewist.

Uw rechten als betrokkene

Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, bent u „betrokkene” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU-AVG) en heeft u ten opzichte van ons als voor verwerking van uw gegevens verantwoordelijke de onderstaande rechten. Overeenkomstig onze verplichtingen volgens de EU-AVG informeren we u in het onderstaande over uw rechten, ook met betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw gegevens wanneer we dat niet zelf doen of door derden laten doen, bijv. profilering.

Recht op informatie

U kunt ons vragen te bevestigen of de u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Wanneer er sprake is van dit soort verwerking, kunt u van ons informatie vragen over het volgende:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens op het tijdstip van uw verzoek om informatie al openbaar zijn gemaakt of in de toekomst nog openbaar worden gemaakt;
 • de geplande duur van opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, wanneer concrete informatie hierover niet mogelijk is, de criteria voor bepaling van de opslagduur;
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht tot het indienen van klachten bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij u verzameld zijn;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 EU-AVG en – tenminste in dit soort gevallen – belangrijke informatie over de reden, draagwijdte en nagestreefde resultaten van deze verwerking voor de betrokkene.

U heeft bovendien het recht aan ons te vragen of de u betreffende, bij ons opgeslagen en/of door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven worden aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om informatie over passende waarborgen bij doorgifte overeenkomstig art. 46 EU-AVG.

Recht op rectificatie

U heeft ten opzichte van ons als de voor gegevensverwerking verantwoordelijke recht op rectificatie en/of aanvulling van uw gegevens, wanneer de van u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. In een dergelijk geval zullen we onmiddellijk zorgen voor de benodigde rectificatie.

Recht op beperking van verwerking

U kunt onder de volgende omstandigheden vragen om beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens:

 • wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is, u geen wissing van de persoonsgegevens wilt en in plaats daarvan beperking van het gebruik van persoonsgegevens wenst;
 • wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doel van verwerking, maar u die wel nog nodig heeft voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking volgens art. 21 lid 1 EU-AVG en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de voor gegevensverwerking verantwoordelijke ten opzichte van u meer zwaarwegend zijn.

Wanneer u de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – uitsluitend met uw toestemming worden verwerkt voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of op grond van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een van de lidstaten.

In geval van beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden, wordt u er door ons als de voor gegevensverwerking verantwoordelijke van in kennis gesteld wanneer de beperking wordt opgeheven.

Recht op wissing

U kunt ons als voor gegevensverwerking verantwoordelijke vragen, dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist. In een dergelijk geval zijn we verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, wanneer er een of meerdere van de volgende redenen van toepassing zijn:

 • wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt;
 • in geval van herroepen van uw toestemming, waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a of art. 9 lid 2 punt a EU-AVG was gebaseerd en een andere rechtsgrond voor verwerking ontbreekt;
 • wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking van uw persoonsgegevens volgens art. 21 lid 1 EU-AVG en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden voor verwerking, of wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking volgens art. 21 lid 2 EU-AVG;
 • wanneer de u betreffende persoonsgegevens op onrechtmatige wijze worden verwerkt;
 • wanneer de wissing van de u betreffende gegevens nodig is voor nakoming van een gerechtelijke verplichting die voor ons als voor de verwerking van uw gegevens verantwoordelijke bindend is volgens Unierecht of lidstatelijk recht;
 • wanneer de betreffende persoonsgegevens worden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8, lid 1 EU-AVG.

Wanneer we, als voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke, de u betreffende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we daarom volgens art. 17 lid 1 EU-AVG verplicht zijn tot wissing ervan, dan zullen we rekening houdend met de beschikbare technologie en kosten van implementatie passende technische en andere maatregelen nemen om voor gegevensverwerking verantwoordelijke derden, die uw door ons doorgegeven persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene heeft gevraagd om wissing van alle links naar deze persoonsgegevens of om kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens.

U heeft geen recht op wissing, wanneer de verwerking nodig is

 • voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie,
 • voor nakoming van een voor de verantwoordelijke bindende wettelijke verplichting tot verwerking volgens het Unierecht of lidstatelijk recht, of voor uitvoering van een aan de verantwoordelijke opgedragen taak in het algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag,
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid volgens art. 9 lid 2 punt h en i, evenals art. 9 lid 3 EU-AVG.
 • om redenen van algemeen belang bij archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 EU-AVG, wanneer recht op wissing hoogstwaarschijnlijk de verwezenlijking van de doeleinden onmogelijk maakt of ernstig beïnvloedt, of
 • voor instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op informatie

Heeft u ten opzichte van ons als voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke uw recht op rectificatie, wissing of beperking van verwerking uitgeoefend, dan zijn we verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens openbaar werden gemaakt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of wissing van gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige moeite kost.

U heeft ten opzichte van ons als de voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke het recht over deze ontvangers op de hoogte gesteld te worden.

Recht op technische overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Wanneer u volgens het hiervoor genoemde recht op informatie heeft, dan heeft u het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar heeft gesteld of die we van u hebben opgeslagen, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft bovendien het recht deze gegevens door te geven aan een andere voor gegevensverwerking verantwoordelijke, aan wie uw persoonsgegevens oorspronkelijk beschikbaar gesteld werden, zonder dat wij als de voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke u daarbij hinderen, wanneer

 • verwerking gebaseerd is op toestemming volgens art. 6 lid 1 punt a EU-AVG of art. 9 lid 2 punt a EU-AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 punt b EU-AVG en
 • verwerking plaatsvindt met behulp van een geautomatiseerde procedure.

Bij uitoefening van dit recht heeft u bovendien het recht te bewerkstelligen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks door de ene verantwoordelijke overgedragen worden aan een andere verantwoordelijke, in zoverre dit technisch haalbaar is. De vrijheden en rechten van derden mogen hierdoor niet nadelig worden beïnvloed.

Het recht op gegevensoverdracht geldt niet voor verwerking van persoonsgegevens, die nodig zijn voor waarneming van een aan de verantwoordelijke opgedragen taak in het algemeen belang of voor uitoefening van het openbaar gezag.

Recht van bezwaar

U heeft op basis van art. 6 lid 1 punt e of f EU-AVG te allen tijde het recht om vanwege redenen die te maken hebben met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen verwerking van de u betreffende persoonsgegevens. Dit geldt ook voor eventuele op deze voorschriften gebaseerde profilering.

Wij, als de voor verwerking van uw door ons verzamelde en/of bij ons opgeslagen persoonsgegevens verantwoordelijke, zullen de u betreffende persoonsgegevens na de uitoefening van uw recht van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Wanneer de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dit soort marketingdoeleinden. Dit geldt ook voor eventuele profilering, wanneer die verband houdt met direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking voor het doel van direct marketing, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerkt.

Ongeacht richtlijn 2002/58/EG, kunt u in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van een geautomatiseerde procedure, waarbij gebruik gemaakt wordt van technische specificaties.

Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring volgens de wetgeving op gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring volgens de wetgeving op de gegevensbescherming te herroepen. Herroeping van uw toestemming laat de rechtmatigheid van eerder op grond van uw toestemming en tot aan het moment van herroeping plaatsgevonden verwerking onverlet.

Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen, waaronder profilering

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens – met inbegrip van profilering – berustende besluitvorming, die rechtsgevolgen voor u inhoudt of u op soortgelijke wijze aanmerkelijk nadelig beïnvloedt. Dit is niet van toepassing wanneer besluitvorming

 1. nodig is voor de afsluiting of nakoming van een overeenkomst tussen u en ons als de voor verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijke.
 2. toegestaan is op grond van voor de verantwoordelijke bindende wettelijke voorschriften van de Unie of de lidstaten en deze wettelijke voorschriften passende maatregelen bevatten voor het waarborgen van uw rechten en vrijheden, evenals uw gerechtvaardigde belangen, of
 3. plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluitvorming mag echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 lid 1 EU-AVG, wanneer art. 9 lid 2 punt a niet van toepassing is en er geen passende maatregelen zijn genomen voor de bescherming van uw rechten en vrijheden, evenals uw gerechtvaardigde belangen.

Voor wat betreft de in 1. en 3. genoemde gevallen zullen we passende maatregelen nemen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van iemand onzerzijds, op uiteenzetting van uw eigen standpunt en op betwisting van de beslissing.

Recht op het maken van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratiefrechtelijke of juridische voorzieningen in rechte heeft u het recht bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of op de plaats van de vermoedelijke overtreding, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk doet op de voorschriften van de EU-AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij het bezwaar werd ingediend, informeert de klager over de stand van zaken en de uitkomst van de bezwaarprocedure, met inbegrip van de mogelijkheid om beroep te doen op een juridische voorziening in rechte volgens art. 78 EU-AVG.

Rechtsgrond van verwerking

Wanneer we om uw toestemming vragen voor verwerkingsprocedures van persoonsgegevens, dan is de rechtsgrond art. 6 lid 1 punt a EU-AVG.

Bij verwerking van uw persoonsgegevens die nodig zijn voor nakoming van een overeenkomst waarin u contractpartij bent, geldt art. 6 lid 1 punt b EU-AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures, die nodig zijn om aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen te nemen.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, denen unser Unternehmen unterliegt, dient Artikel 6 Absatz 1 lit. c EU-DSGVO als Rechtsgrundlage.

Wanneer verwerking van persoonsgegevens nodig is voor de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon, dan dient art. 6 lid 1 punt d EU-AVG als rechtsgrond.

Wanneer verwerking nodig is voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang van onze vereniging of van derden en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden zijn niet zwaarwegender dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 lid 1 punt f EU-AVG als rechtsgrond voor verwerking. Het gerechtvaardigd belang van onze vereniging is gelegen in de uitvoering van onze economische activiteiten. Het gerechtvaardigd belang van derden die diensten aan ons verlenen, is gelegen in de uitvoering van de tussen de desbetreffende derden en ons contractueel overeengekomen activiteiten.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die termijn worden de gegevens automatisch gewist, wanneer ze niet langer nodig zijn voor voorbereiding of nakoming van de overeenkomst.